116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Protokoll Årsmøte 2004

Skrevet av Kjell Fredvik
08.11.04 08:48

På grunnlag av innkalling av 14.10.04 ble årsmøte i Kristiansand Kiteklubb åpnet av styreformann Kjell Fredvik 21.10.04 kl. 19.30 på restauranten Lanternen på Hamresanden.

Kristiansand Kiteklubb

Organisasjonsnummer 984 361 408

***

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2004

1. Åpning

På grunnlag av innkalling av 14.10.04 ble årsmøte i Kristiansand Kiteklubb åpnet av styreformann Kjell Fredvik 21.10.04 kl. 19.30 på restauranten Lanternen på Hamresanden. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen, og årsmøte ble erklært lovlig satt.

12 av klubbens 64 medlemmer var til stede.

2. Valg av møteleder og protokollfører

Som møteleder og protokollfører ble Kjell Fredvik valgt. Kjetil J. Iversen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Styrets årsberetning

Styret redegjorde for aktivitetene i løpet av året.

4. Økonomi

Styret redegjorde for klubbens økonomi.

Det var enighet om at det settes en frist for innbetaling av medlemskontingenten for 2005. Medlemmer som ikke har betalt innen fastsatt frist, får ytterligere varsel. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten etter dette, strykes som medlem i klubben.

5. Valg

Følgende nytt styre ble valgt:

Sven Erik Kvannes

Kjetil J. Iversen

Anders Melgaard

Børre Lauvrak

Styret velger selv dets formann.

6. Krav til styremedlemmer

Styrets medlemmer bør være aktive i klubben og ta ansvar for klubbens arrangementer. Det bør avholdes styremøte minimum 4 ganger i året.

7. Arrangementer

Hovedårsaken til at årets konkurranser falt bort var dårlige vindforhold. Det var enighet om at arrangementer kjøres til fastsatt dato uavhengig av forhold. Dersom det ikke er vind, blir arrangementet en sosial samling.

Det bør være forhåndspåmelding på hjemmesiden for klubbens arrangementer

Stryet utarbeider terminliste for 2005 før nyttår.

8. Nye medlemmer

Samlinger og kurs ble foreslått som tiltak for å få nye medlemmer.

Styret undersøker nærmere blant klubbens medlemmer om noen er interessert i å holde kurs.

9. Sponsor

Styret får ansvaret for å inngå ny sponsoravtaler for 2005.

10. Disponering av medlemskontingent

Det var enighet om at klubben bør kjøpe inn flere kiter til kurs/demo m.v. Styret forsøker å skaffe billige brukte kiter.

Styret undersøker også kostnadene ved å kjøpe inn et musikkanlegg. Finansiering kan delvis skje ved utleie.

Andre forslag til disponering av klubbens midler var værstasjon og gummibåt.

11 Div.

Tallak Tveide arbeider videre med å forbedre klubbens spotguide. Det er viktig at klubbens medlemmer viderebringer erfaringer til http://home.no.net/tallakt/kitespots/.

Årsmøtet ble deretter hevet.

Kristiansand, 02.11.04

______________________________ ________________________________

Kjell Fredvik Kjetil J. Iversen