116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Protokoll styremøte #4 sesongen 2005

Skrevet av Børre Lauvrak
12.01.06 11:10

Dato: 11. desember 2004

Tilstede:

Kjetil Johan Iversen, styrets leder

Svenn-Erik Kvannes

Anders Melgaard

Børre Lauvrak

Samtlige styremedlemmer var tilstede, og møte ble dermed satt i gang. Børre ble valgt til å føre protokoll.

Sak 2 – Styreverv

Kjetil og Anders trekker seg ut av styret. Svenn og Børre fortsetter.

Styre foreslår følgende kandidater til nytt styre i tillegg til Svenn og Børre:

• Gordon Hauge

• Tallak Tveide

• Brigt Valland

Muligheten til å foreslå andre kandidater tas på forum eller mail til borre.lauvrak@no.ey.com før endelig styre for 2006 vedtas.

Styret i 2006 skal bestå av 4-6 personer. Minst en representant skal være fra Arendal.

Styret velger selv formann på første styremøte i 2006

Sak 2 – Årsmøte

På grunn av dårlig oppmøte tidligere år ble det i høst bestemt at det ikke ble avholdt offisielt årsmøte. Dette kompenseres med å lage en utfyllende årsberetning. Årsberetningen legges ut på websiden. Det er også foreslått at man i stedet prioriterer et kick-off arrangement for 2006 sesongen.

Sak 3 – Styrets årsberetning

Årsberetningen ble godkjent av styret. Beretningen oppsummerer sesongen 2005 og følgende forhold er omtalt:

• Gjennomførte og avlyste arrangementer i 2005.

• Rekruttering

• Økonomi

• Investeringer

• Sponsorer

• Webside

Sak 04 – Sesongen 2006

Så fort styresammensetningen er på plass avholdes styremøte følgende saker avklares:

• Fastsettelse av arrangementer og kalender for 2006.

• Medlemskontingent.

Styremøtet ble deretter hevet.